Zelf aan de slag: opvangen regenwater

De afgelopen jaren wordt het weer steeds grilliger. Lange periodes van droogte, gevolgd door hevige regenbuien die steeds vaker overlast en schade veroorzaken. Als gemeente willen we onze omgeving hier beter tegen bestand maken, samen met u als inwoner. Een van de dingen die je zelf kunt doen, is het opvangen van regenwater in je eigen tuin. Je kunt hiervoor subsidie krijgen van de gemeente.

Aanvraagformulier

Hieronder vind je de link naar het aanvraagformulier voor subsidie voor het nemen van maatregelen om zelf regenwater op te vangen. Belangrijk: Doe deze aanvraag voordat je start met de werkzaamheden. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze aan de voorwaarden voldoet (ontvankelijk is) en volledig is.

Aanvraagformulier 

Bij het aanvraagformulier stuur je altijd het volgende mee:

 • Een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Een kaart waarop je aangeeft wat je gaat doen, waar je dat gaat doen en om hoeveel m2 het gaat.
 • Foto’s van de situatie voor uitvoering van de werkzaamheden.
 • Een offerte of kostenraming van de uit te voeren werkzaamheden en/of de te gebruiken materialen.

Afhankelijk van de maatregel die je wil doorvoeren, moet je aparte stukken meesturen. 

 

De subsidie kan aangevraagd worden voor 1 of meer van de volgende maatregelen:

 1. De aanleg van een groen dak.
 2. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering en het op eigen terrein vasthouden en verwerken van regenwater.
 3. Het weghalen van erfverhardingen en de tuin in plaats daarvan vergroenen.
   

Er kan geen subsidie aangevraagd worden voor:

 1. Groene gevels.
 2. regentonnen of soortgelijke voorzieningen met een overloop op de riolering.
 3. Het vergroenen van openbare verhardingen (zoals geveltuintjes)
 4. Het vergroenen van verhardingen bij nieuwbouw.
 5. De aanleg van 'half open verhardingen' zoals bijvoorbeeld grasbetonstenen.
 6. De aanleg van kunstgras of kunstplanten.

Lees hier wat je moet meesturen per maatregel

Meesturen bij groen dak

 • Een technische omschrijving van het groene dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, het waterhoudend vermogen en de noodoverloop/vertraagde afvoer.
 • Een verklaring waarin je aangeeft dat het dak voldoende draagkracht heeft.

Meesturen bij afkoppelen riool 

 • Een technische omschrijving van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, de inhoud, de noodoverloop en de werking.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het water op je eigen terrein kan worden verwerkt zonder dat er wat naar de omliggende terreinen loopt.

Meesturen bij vergroenen tuin

 • Een tekening met een indeling van het te vergroenen gebied.

Lees hier hoeveel subsidie je kan krijgen per maatregel

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidiebedragen zijn:

 1. Voor een groen dak ontvang je € 20,- per m2 groen dak met een maximum van € 5.000,-
 2. Voor het afkoppelen en op eigen terrein vasthouden en verwerken van hemelwater ontvang je € 8,- per afgekoppelde m2 met een maximum van € 2.000,-
 3. Voor het weghalen van erfverharding en het vervolgens vergroenen ontvang je € 4,- per m2 met een maximum van € 500,-

Daarnaast geldt dat je nooit meer subsidie ontvangt dan de door u gemaakte kosten

Hoe groot is de subsidiepot?

In 2024 bestaat de subsidiepot uit 50.000 euro.

Als de subsidiepot leeg is worden subsidies geweigerd. Daarbij geldt dat gekeken wordt naar het moment van indienen.

Lees meer over de voorwaarden per maatregel

Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie voor het zelf opvangen van regenwater.

Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024 

Alle aanvragen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 1. Je hebt nog niet eerder bij de gemeente subsidie aangevraagd voor waar je nu subsidie aanvraagt.
 2. De subsidie is aangevraagd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 3. Je houdt daar waar je subsidie voor krijgt minimaal 10 jaar in stand.
 4. Je zorgt ervoor dat je omgeving geen last heeft van het afkoppelen.

Als je subsidie aanvraagt voor een groen dak moet je daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het gebouw waarop het groene dak legt is minimaal 2 jaar oud
 2. Het dak waarop je het groene dak legt is aangesloten op het openbare riool
 3. Het dak waarop je het groene dak legt is sterk genoeg om de extra belasting van het groene dak aan te kunnen
 4. Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15L/m2
 5. Het groene dak is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag

Als je subsidie aanvraagt voor het afkoppelen en op eigen terrein vasthouden en verwerken van hemelwater moet je daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het dak dat of de verharding die u afkoppelt is minimaal 10 m2
 2. Het gebouw waarvan je het dak afkoppelt of de verharding die je afkoppelt is minimaal 2 jaar oud
 3. Het dak dat of de verharding die je afkoppelt is aangesloten op het openbare rioolstelsel
 4. Het hemelwater dat je afkoppelt wordt op eigen terrein verwerkt. Dit betekent dat er geen hemelwater bij je buren of in het openbaar gebied terecht mag komen

Als je subsidie aanvraagt voor het weghalen van erfverhardingen en het vervolgens vergroenen moet je daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je haalt minimaal 10 m2 erfverharding weg en vergroent daar
 2. De erfverharding die weggehaald wordt ligt er al minimaal 2 jaar
 3. Daar waar je erfverharding weghaalt worden bomen, planten of gras geplant

Waarom zelf regenwater opvangen? 

Bij veel huizen stroomt regenwater van het dak en terras direct naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert dit water samen met huishoudelijk afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien kan de rioolwaterzuivering en ons rioolstelsel bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet verwerken. Met als gevolg dat het vuile water ongezuiverd in de Kleine Dommel belandt of de straat blank komt te staan of nog erger, uw huis binnenstroomt of via afvoerputjes en/of toilet omhoog komt. Als u het regenwater dat op uw terrein valt, zelf opvangt, ontlast u daarmee het riool. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, zoals het afkoppelen van de riolering en het regenwater opvangen in uw eigen tuin, het aanbrengen van een groen dak of de tegels in uw tuin vervangen door groen of grind.

Wat gebeurt er nadat je de aanvraag gedaan heeft? 

 • Wij streven er naar binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag te reageren.
 • Je ontvangt van ons een brief waarin staat of en hoeveel subsidie je van ons kunt krijgen. Dit heet een beschikking.
 • Wij baseren het subsidiebedrag op de aangeleverde gegevens. Let er daarom op dat je de aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk invult.
 • Het college van burgemeester en wethouders kan aan de beschikking nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.

Wij verwachten van jou dat je binnen 6 maanden na aanvragen van de subsidie de werkzaamheden voor het zelf opvangen van regenwater hebt afgerond. Vervolgens vraag je binnen 2 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond de subsidievaststelling aan. Dat kan via onderstaand formulier.

Bij deze aanvraag voeg je de volgende stukken toe:

 • Foto’s van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden.
 • Facturen van de gemaakte kosten.

Hierna ontvang je de subsidievaststellingsbeschikking. Het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld is nooit hoger dan het bedrag dat in de subsidieverleningsbeschikking staat.

Uitbetaling

We betalen de definitieve subsidie in 1 keer uit. Dat gebeurt binnen 8 weken, nadat u de subsidievaststellingsbeschikking hebt ontvangen. Wij maken de subsidie over op het rekeningnummer (IBAN) dat je in jouw aanvraag hebt opgegeven.

Let op: wij geven geen voorschot op de subsidie.

Uitbetalen subsidie