De lucht in Eindhoven is het meest vervuild van onze regio. Vooral bij het kruispunt aan de Kennedylaan zijn hoge concentraties fijnstof gemeten. Dit blijkt uit de jaarrapportage uitgebracht door het Regionaal Meetnet Zuid-Oost-Brabant. In Geldrop-Mierlo is er relatief weinig luchtvervuiling.

Door in kaart te brengen wat de hoeveelheid concentraties aan fijnstof en stikstofdioxide in de regio is, wil het Regionaal Meetnet bijdragen aan een meer gezonde en toekomstig bestendige leefomgeving. Uit de rapportage blijkt dat zeventig procent van de fijnstof inde lucht overgewaaid wordt van buiten de regio. Vooral bij een noordelijke wind komen er veel vervuilende stoffen deze  kant op.

Hoge concentraties in stedelijk gebied

Vooral in de stedelijke gebieden worden veel concentraties stikstofdioxide en fijnstof gemeten. Verkeer blijkt een belangrijke bijdrager. Rondom de ring in Eindhoven worden hoge concentraties gemeten, vooral bij het kruispunt aan de Kennedylaan. Rond de spitsuren zijn duidelijke pieken te zien. De positieve invloed van groen in de stad is goed te zien in de resultaten. Bij stadsparken zijn de concentraties zichtbaar minder hoog. De lucht rondom het vliegveld is ook beduidend meer vervuild. In hoeverre deze vervuilende stoffen invloed hebben op de rest van de regio is nog onduidelijk.

Situatie in Geldrop-Mierlo

In Geldrop-Mierlo staat een meetstation bij het Voortje. Onze gemeente hoort bij de regio ‘laag’ . Dit betekent dat hier – in vergelijking met de stedelijke gebieden– weinig luchtvervuiling is. Binnen deze categorie heeft onze gemeente wel een van de hoogste concentraties aan stikstofdioxide en fijnstof ten opzichte van andere meetlocaties in de regio. In de lucht wordt meer fijnstof en stikstofdioxide gemeten In de lucht wordt meer fijnstof en stikstofdioxide gemeten dan geadviseerd wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit geldt overigens voor bijna heel Nederland.

Om in de toekomst specifieker te kunnen meten, moet er volgens de rapportage meer informatie beschikbaar komen over externe factoren die invloed hebben, zoals bijvoorbeeld de verkeerssamenstelling en het aantal staltypen en aantallen dieren in het buitengebied. Ook is het belangrijk dat er beter gekeken wordt naar de plaatsing van meetstations in het buitengebied, zodat de invloed van stallen beter gemonitord kan worden.

U kunt de hele rapportage lezen via https://odzob.nl/meetnet(externe link)(externe link). Daar kunt u ook een kaart bekijken waarop te zien welke concentraties aan stikstofdioxide en fijnstof er op welk moment te zien zijn in onze regio