De gemeente werkt samen met buurtbewoners, een technisch-economisch adviseur en een procesbegeleider al een half jaar aan het onderzoek naar alternatieven voor aardgas in de wijken Kerkakkers en Coevering. De Commissie Ruimte (onderdeel van de gemeenteraad) is hier op maandag 26 juni over bijgepraat. Het onderzoek moet leiden tot een buurtplan, dat zowel voor de gemeente als voor inwoners duidelijkheid geeft over de vraag of en hoe de woningen uiteindelijk aardgasvrij kunnen worden. Dit betekent niet dat de gemeente mensen uit deze wijken ook zal gaan verplichten om op korte termijn  aardgasvrij te worden.

De Nederlandse regering heeft bepaald dat we in 2050 geen aardgas meer mogen gebruiken om onze gebouwen mee te verwarmen. Dat betekent dat we op zoek moeten naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld de elektrische warmtepomp of een collectieve oplossing. We kunnen dit onderzoek niet in alle wijken tegelijkertijd doen. In de Transitievisie Warmte die de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld staat dat we beginnen met dit onderzoek  in Kerkakkers en Coevering.  

Zorgen voor duidelijkheid

Samen met buurtbewoners, een technisch-economisch adviseur en procesbegeleider onderzoeken we wat er technisch en financieel haalbaar is in deze wijken en welke stappen en aanpassingen hiervoor nodig zouden zijn. Het onderzoek richt zich op aardgasvrij in 2030; niet omdat we de wijken dan gaan loskoppelen van het gas, of mensen gaan verplichten geen aardgas meer te gebruiken, maar omdat we willen weten  hoe  woningen met de kennis die we nu hebben het best verduurzaamd kunnen worden en  zelfs helemaal aardgasvrij kunnen worden. Op basis van dit onderzoek weet de gemeente straks beter welke alternatieven voor aardgas technisch haalbaar zijn en hoe de gemeente inwoners kan helpen met het verduurzamen. Dit moet leiden tot duidelijkheid voor de groep inwoners die nu al graag stappen richting aardgasvrij wil nemen.

We vinden het belangrijk om de bewoners van Coevering en Kerkakkers zoveel mogelijk te betrekken en te informeren. Doel van dit onderzoek is namelijk niet alleen te kijken naar wat er technisch haalbaar is, maar ook om in te kaart brengen welke zorgen en vragen men heeft. Bovendien willen we weten welke moeilijkheden woningeigenaren ervaren bij het verduurzamen van hun woning, zodat we kunnen helpen met oplossingen en het wegnemen van belemmeringen.

Tijdens  buurtbijeenkomsten bleek dat veel inwoners vrezen dat de gemeente hen  gaat verplichten om op korte termijn aardgasvrij te worden. Niet nodig, want de gemeente gaat niemand verplichten en laat iedereen vrij om zelf te kiezen voor verduurzaming. Verder bleek dat er zorgen zijn over het lawaai van warmtepompen, over de investering die nodig is voor verduurzaming en over de vraag of het elektriciteitsnetwerk al die zonnepanelen en warmtepompen wel aan kan. Op deze zorgen en vragen komen we in het vervolgproces terug.

Technische en financiële analyse

Naar verwachting is de technische en financiële analyse  in september afgerond. Dat betekent dat we dan inzicht hebben in welke technische alternatieven voor aardgas haalbaar en realistisch zijn. Dit kan bijvoorbeeld een elektrische oplossing zijn: het vervangen van de cv-ketel door een all electric  warmtepomp of door infrarood-panelen. Ook wordt gekeken naar zogenaamde tussenstappen, zoals een hybride warmtepomp.  Daarnaast kijken we naar collectieve oplossingen. Bijvoorbeeld een centrale warmtepomp in de wijk, die met behulp van warmte-koude-opslag en warmtewinning uit de Dommel warm water naar huizen kan pompen. Op dit moment worden deze oplossingen nog verder onderzocht.   Belangrijk om te noemen is dat eventuele collectieve alternatieven die uit de technische analyse naar voren komen, niet automatisch uitgewerkt en gerealiseerd zullen worden in de wijken. Dit is afhankelijk van veel factoren, waaronder bijvoorbeeld het draagvlak onder bewoners van de wijken.

In september zorgen we voor twee buurtbijeenkomsten, waar we de resultaten van het onderzoek gaan presenteren. Mensen uit de wijken hebben dan de mogelijkheid om vragen te stellen. Op 13 september vindt in het gemeentehuis een bijeenkomst plaats voor bewoners van de Kerkakkers. Op 20 september is er een bijeenkomst voor bewoners uit de Coevering, in de Weeffabriek. Een officiële uitnodiging hiervoor volgt nog in de brievenbussen van de wijkbewoners

Naar verwachting heeft het buurtteam, in samenwerking met de adviseurs, het buurtplan aan het einde van het jaar gereed. Dit zal dan aan de gemeenteraad gepresenteerd worden. Op basis van dit buurtplan zal de gemeente dan een wijkuitvoeringsplan schrijven, dat in de loop van 2024 zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.